top of page

PRIVACYVERKLARING

Hieronder leest u de privacyverklaring van STUDIO IN DANS in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

STUDIO IN DANS EN

JOUW PRIVACY

 

PRIVACYVERKLARING STUDIO IN DANS

Dit beleid is aangepast op 14 mei 2018.

Met ons beleid willen we voldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.


1. STUDIO IN DANS EN HAAR GEGEVENSVERWERKING

STUDIO IN DANS gaat zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we in een beveiligde omgeving om je een goede service te bieden, jouw bezoek en jouw websitebezoek te optimaliseren, om transacties goed uit te kunnen voeren en om je van noodzakelijke en/of relevante informatie te kunnen voorzien. Denk aan: het toesturen van een nieuwsbrief per email of per post, gewijzigde tijden doorgeven van een les en/of workshop, annuleringen melden, workshops en evenementen aankondigen relevante mails over zaken die belangrijk zijn voor de dansstudio, enz.


Wij streven er naar om de bezoeken aan onze dansstudio en onze website zo prettig mogelijk te laten verlopen.

We hebben de onderstaande persoonsgegevens van jou:

 • Naam-adres-woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Geboortedatum


Jouw profiel en mailvoorkeuren

Wij laten je graag weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Als je lid wordt STUDIO IN DANS dan ontvang je van ons een inschrijfformulier, waarop je kunt aangeven of je nieuwsbrieven of servicemails/-berichten per email of WhatsApp wenst te ontvangen. Je geeft zelf aan of je onze nieuwsbrieven en/of servicemail wilt (blijven) ontvangen. Jouw voorkeuren leggen wij vast in een klantregister.

 • Vink je Nieuwsbrieven aan? Dan geef je toestemming en mailen wij jou onze (commerciële) nieuwsbrieven en e-mailings - zo relevant mogelijk. Je kunt je te allen tijde afmelden onderaan iedere e-mailing die je ontvangt van ons.

 

 • Vink je Servicemail/-berichten aan? Dan geef je toestemming en mailen wij jou alleen die informatie die voor een goede service noodzakelijk is. Je ontvangt per mail bijvoorbeeld: een annulering van een dansles of workshop, het vrijkomen van plaatsen voor een workshop waar je voor op de wachtlijst staat, bericht bij calamiteiten enz. mits je het vinkje bij Servicemail aangezet hebt. Ook bij deze mail kun je je afmelden als je dit aan ons meldt. Doe je dit, dan kunnen we niet meer bereiken per mail. Je doet dit op eigen risico.

 

 • Vink je toestemming gebruik foto’s aan? Dan geef je toestemming dat er foto’s en/of video’s van je - gemaakt tijdens danslessen, (foto)workshops, optreden of andere gelegenheden van STUDIO INDANS - gebruikt mogen worden in onderlinge WhatsApp groepen of  voor commerciële doeleinden van STUDIO IN DANS en/of op de website van STUDIO IN DANS mogen worden geplaatst. Foto’s genomen door STUDIO IN DANS of de ingehuurde personen worden niet aan derde partijen verkocht, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor wordt verkregen van de perso(o)n(en) op de foto.

 

Persoonsgegevens wijzigen en/of verwijderen

Omdat wij geen gebruik van een online account maken, kun je op de website niet zien hoe je geregistreerd staat bij ons. Je kunt jouw data dus niet online aanpassen. Je kunt derhalve per email wijzigingen doorgeven indien nodig. Onze medewerkers gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. Wil je uit ons bestand gehaald worden, dan kun je dit per e-mail (info@indans.nl) regelen.

 

Bewaartermijn gegevens

STUDIO IN DANS bewaart de gegevens zolang je een actieve gast bent. Na 2 jaar van inactiviteit worden jouw gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon. Dit heet anonimiseren. jouw persoonsgegevens worden dus verwijderd. Mocht je voor de termijn van 2 jaar een verzoek indienen tot verwijdering van jouw (persoons)gegevens, dan zullen wij dit verzoek honoreren. Dit verzoek zullen wij opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zo lang de toepasselijke termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw gegevens en documenten.
 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van STUDIO IN DANS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 


Derden

Wij zullen jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

2. WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van FlexWeb en Wix. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zowel FlexWeb als WiX hebben passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. FlexWeb en WIX zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailingslijsten

Mailchimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden zie je de afmeld-link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer als je daarop klikt. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Flexweb
Wij maken voor ons regulier-zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van FlexWeb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. FlexWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

WhatsApp

Wij maken voor onderling contact gebruik van verschillende WhatsApp. Door middel van WhatsApp groepen worden leerlinge of ouders van leerlingen snel bereikt. WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie. Lees de privacyverklaring van WhatsApp door om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen.


Facebook en Twitter & Instagram
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. De knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de netwerken. Deze code plaats onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Instagram om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

3. FACTURATIE EN BOEKHOUDEN

LISA
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van diensten van LISA. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bankgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren en factureren. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. LISA is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. LISA gebruikt jouw persoonsgegeven niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

4. COOKIES-BELEID

Op de website van STUDIO IN DANS maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Dat zijn kleine bestandjes met informatie die op jouw computer worden geplaatst. Hiermee meten wij het bezoek op onze website en optimaliseren we onze website. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen of aan derden verstrekt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem bewerkt. Op dit moment (mei 2018) doen wij niet aan re-marketing of advertenties. Klik je op een YouTube- filmpje op onze website, dan herkent YouTube een volgende keer wel jouw interesse, maar de social media ontvangen geen persoonsgegevens van jou.


Cookies aan- en uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

5. JOUW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij je om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij dit persoonlijk bij je verifiëren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekend e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens – tot het moment dat je de beperking opheft – niet langer worden verwerkt.

 


Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten)verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 


Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van STUDIO IN DANS. Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar, Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons- bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

 

6. PRIVACY-BELEID

Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van STUDIO IN DANS. Je dient zich ervan bewust te zijn dat STUDIO IN DANS niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy-beleid te accepteren.


Wijzigingen in ons privacy-beleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

7. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy-beleid, kunt je contact met ons opnemen via info@indans.nl.
 

8. VEEL GESTELDE VRAGEN PRIVACYBELEID

Hieronder lichten wij ons privacy-beleid toe door middel van vraag & antwoord.


A. Hoe komen wij aan klantgegevens?

MOGELIJKHEID 1.
Een leerling meldt zich aan bij STUDIO IN DANS om lessen te volgens. Daarbij vragen wij gegevens die wij nodig hebben voor deelname en facturatie van de danslessen. Deze gegevens worden in ons ledenbestand vastgelegd om relevante info te versturen.

 • Geslacht (Aanhef)

 

 • Naam*

 

 • Voorletters*

 

 • Voornaam

 

 • Straat en huisnummer*

 

 • PC en plaats*

 

 • Geboortedatum*

 

 • E-mailadres*

 

 • IBAN

 

 • E-mailvoorkeuren:

 

[ ] Nieuwsbrieven

[ ] Servicemail

 

*Is een verplicht veld


MOGELIJKHEID 2.

Een leerling en/of gast meldt zich aan voor deelname aan een workshop. Hij/zij laat daar de volgende gegevens achter.

 • Geslacht (Aanhef )

 

 • Naam*

 

 • Voorletters*

 

 • Voornaam

 

 • E-mailadres*


*Is een verplicht veld
 

 • E-mailvoorkeuren

[ ] Nieuwsbrieven

[ ] Servicemail

 

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, sturen wij je servicemails over jouw geboekte workshops. Graag houden wij je in de toekomst ook per e-mail op de hoogte van leuke workshops, evenementen en ander dansnieuws.


Ik wil graag het laatste nieuws ontvangen via:

 

Servicemail (De servicemail wordt gebruikt om annuleringen, wachtlijsten en andere belangrijke info door te geven. Meldt je je af, dan kunnen wij je niet meer bereiken.)


Een persoon die zich wil afmelden voor onze nieuwsbrieven en e-mails kan dit onderaan bij elke mail doen door op de link te klikken en de mail met het verzoek tot afmelding te versturen naar STUDIO IN DANS. Het is ook mogelijk om je weer aan te melden voor deze servicemails door op het linkje “aanmelden servicemails” te klikken en de mail te versturen.


Zet een persoon dit uit, dan kunnen we hem/haar niet meer op de hoogte stellen van annuleringen, wachtlijsten en andere belangrijke info met betrekking tot workshops en evenementen. We kunnen die gast dan niet meer bereiken.


MOGELIJKHEID 3
Tijdens danslessen, workshops of optredens kunnen foto’s of korte video’s worden gemaakt. Deze foto’s en video’s worden door het eigen personeel  en/of leerlingen van STUDIO IN DANS of door STUDIO IN DANS ingehuurde personen gemaakt. De foto’s kunnen worden gebruikt in onderlinge WhatsApp groepen of voor commerciële doeleinden. Voor verkoop aan derde partijen zal per foto uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd van de perso(o)n(en) op de foto.


B. Waarom moet ik mijn persoonsgegevens doorgeven?

Lid zijn bij STUDIO IN DANS of  aan een workshop bij STUDIO IN DANS meedoen, kan niet anoniem. Alleen dan kunnen wij een hoog serviceniveau garanderen. Bijv. wij weten voor iedere dansles of workshop wie aan welke les/workshop deel neemt. Of we kunnen indien gewenst contact opnemen als een gewenste plaats vrijkomt, indien iemand zich voor een wachtlijst heeft ingeschreven.


Je mag niet meer gegevens vragen van een gast dan nodig is. Bijv. aanmelden voor een nieuwsbrief zou moeten kunnen met alleen een e-mailadres. Men kan zich bij STUDIO IN DANS niet aanmelden voor een nieuwsbrief o.b.v. alleen een e-mailadres. Dit is een bewuste keuze geweest in het verleden, om spam tegen te gaan en gerichte e-mailings en nieuwsbrieven te kunnen sturen hebben wij meer gegevens nodig.


C. Kan een gast bij zijn opgeslagen persoonsgegevens om te wijzigen of om uit de database gehaald te worden?


MOGELIJKHEID 1.
Mail STUDIO IN DANS en geef je wijzigingen door aan info@indans.nl en verzoek tot uitschrijving.

Uiteraard kan men op eigen verzoek uit onze database gehaald worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een verhuizing van de leerling en of deelnemer workshop naar een andere regio. Als men nog aangemeld staat voor lessen en/of workshops voor een bepaalde datum in de toekomst, dan kan dat na die datum in de toekomst.
Mocht iemand zijn/haar gegevens overgedragen willen zien (dataportabiliteit) dan kunnen ook op zijn/haar verzoek ingaan. Voor zover de techniek dit toelaat.


D. Geven wij gastgegevens aan derden?

Nee. Wij geven nooit gegevens aan derden. Wij gebruiken de gegevens alleen voor marketing en transacties met STUDIO IN DANS. Zie ook ons Cookies-beleid.


E. Wordt er marketing bedreven met de gastgegevens?

Ja, we gebruiken de gegevens om leerlingen van de dansschool en deelnemers van een voorstelling te kunnen benaderen.


F. Wie kan er bij de gegevens uit de database komen?

Medewerkers van STUDIO IN DANS die bij marketing en administratie werken moeten bij de gegevens kunnen om ze te wijzigen of te gebruiken. Deze medewerkers hebben een eigen inlog en wachtwoord. Zij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Alle gegevens en informatie zijn vertrouwelijk en men is zich daarvan bewust.


G. Heeft STUDIO IN DANS een privacy-officer?


STUDIO IN DANS heeft geen aparte privacy-officer of data-officer (functionaris voor de gegevensbescherming) in dienst, maar Britt Lam-Heijnen  heeft de verantwoording hiervoor uit hoofde van zijn/haar functie. Eventuele datalekken melden behoort ook tot de taken van deze functionaris.


H. Is de websiteomgeving veilig?

Ja, de website omgeving is beveiligd (SSL). Te herkennen aan het slotjes-symbool. De gegevens die wij opslaan hebben overigens geen hoog privacy-risico.

 

 


 

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
bottom of page